Handelsbetingelser


Kontaktoplysninger
Film-Lab (licensejer)
Granvej 20
3060 Espergærde

CVR-nr.: 43930737

Ved spørgsmål, klager eller kommentarer kan du kontakte os på info@nogensernoget.dk.

Licensvilkår
Disse handelsbetingelser finder anvendelse ved køb af licenser hos Film-Lab. Brugen af det licenserede skal ske under overholdelse af disse handelsbetingelser. Licenstager er ansvarlig for, at samtlige de brugere, som Licenstager gør produktet tilgængeligt for, overholder og respekterer vilkårene.

Betaling
Alle priser er angivet i danske kroner og er angivet eksklusive moms.

Ved bestilling af materialet kan der vælges om man vil modtage en elektronisk faktura via EAN-nr., eller om man gerne vil modtage en faktura via email. Det er kundens ansvar at oplyse det rigtige EAN-nr. eller den email adresse som fakturaen skal sendes til.

Levering
Når du har afgivet bestillingen, sender vi en faktura enten til dit EAN-nr. eller alternativt til den email adresse du har oplyst. Samtidig vil du pr. email modtage en kode som giver adgang til det bestilte materiale med det samme. Koden er personligt og må udelukkende deles med den persongruppe som materialet er bestilt til.

Hvis ikke du har ønsket andet, bruges den samme email adresse du har brugt til bestillingen til fremsendelse af koden.

Med mindre andet er aftalt, skal fakturaen betales indenfor 14 dage. Hvis fakturaen ikke er betalt indenfor betalingsfristen forbeholder vi os retten til at spærre for adgangen til materialet.

Fortrydelse
Der er 14 dages fortrydelsesret på bestillingen gældende fra den dag bestillingen er afgivet.

Fortrolighed og behandling af personoplysninger
Vi behandler oplysninger om navn, adresse mv. fuldt fortroligt. Oplysningerne anvendes alene til at ekspedere bestillingen.

Vi indsamler og behandler personoplysninger ved bestilling af varer. Vores Privatlivspolitik kan læses her.

Omfanget af Licensretten
Ved modtagelse af nærværende licensvilkår og betaling af de til licensen knyttede licensafgifter opnår Licenstager en tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til det licenserede, samt opdateringer og udvidelser i overensstemmelse med nærværende licensvilkår.

Alene brugeren, Film-Lab i henhold til nærværende licensvilkår har givet adgang til det licenserede er berettiget til at anvende det licenserede. Licenstager må ikke give tredjemand adgang til det licenserede via online service, internet, intranet eller på anden måde, ligesom Licenstager udelukkende må videregive den af Film-Lab udsendte kode til den ved bestillingen aftalte persongruppe, f. eks. en skoleklasse eller en anden klart defineret elev-gruppe. Er Licenstager en virksomhed, offentlig eller privat institution, organisation, m.v., må Licenstager heller ikke give koden til andre medarbejdere, medmindre der er en klar skriftlig aftale herom indgået med Film-Lab.

Licenstager er forpligtet til at sørge for, at Licenstagers medarbejdere/brugere er informeret om og overholder nærværende licensvilkår, samt respekterer Film-Labs ophavsrettigheder.

Film-Lab er berettiget til – til enhver tid – at kontrollere, at nærværende licensvilkår overholdes.

Rettigheder
Film-Lab har ophavsret og enhver anden rettighed til det licenserede. Licenstager skal respektere disse rettigheder og Licenstager er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af det licenserede til tredjemand.

Licenstager må ikke bryde eller ændre sikkerhedskoder eller på anden måde ændre i det licenserede. Produktet må ikke integreres på Licenstager eller tredjemands platforme (eksempelvis hjemmesider eller intranet) for dermed at gøre det tilgængeligt for tredjepart.

Kopiering
Enhver kopiering, fysisk eller digitalt, af indholdet af produktet er ikke tilladt uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Dette gælder dog ikke de dokumenter og øvelser som kræver kopiering, og som er beskrevet i selve produktet.

Licenstagers misligholdelse
Såfremt Licenstager væsentligt misligholder sine forpligtelser under denne aftale, er Film-Lab berettiget til at lukke Licenstagers adgang til det licenserede. Licenstagers manglende betaling af forfaldne fakturaer samt Licenstagers ulovlige brug af det licenserede vil altid blive anset som væsentlig misligholdelse.

Det ovenfor anførte omkring Licenstagers misligholdelse begrænser ikke en parts rettigheder og misligholdelsesbeføjelser i henhold til gældende lovgivning i tilfælde af den anden parts misligholdelse af aftalen.

Ansvar og erstatning
Det licenserede købes som licens, som det er, uden nogen former for garanti. Film-Lab kan ikke holdes ansvarlig for tab opstået som følge af virus, malware m.v. i det digitale materiale.

Film-Lab er ikke ansvarlig overfor Licenstager for indirekte skade eller følgeskader i forbindelse med brugen af det licenserede. Udførelsen af de praktiske øvelser beskrevet i det licenserede sker alene under ansvar af Licenstager, ligesom Film-Lab friholdes fra alt ansvar i forbindelse med alle andre aktiviteter som opstår på baggrund af det licenserede.

Licenstager er alene ansvarlig for ulovlig brug af det licenserede, såfremt den ulovlige brug skyldes kundens eller brugerens forhold. Kunder er således fritaget for ansvar for brug i strid med disse handelsbetingelser såfremt, men ikke begrænset til, en brugers adgang til digitalt materiale hackes.

Ingen af parterne er ansvarlige over for hinanden i tilfælde af force majeure hos den anden part.

Opsigelse og ophør
Licensen er gældende, indtil licensen udløber i henhold til den aftale indgået på købstidspunktet.

I tilfælde af Licenstagerens manglende overholdelse af licensvilkårene er Film-Lab berettiget til uden varsel og øjeblikkeligt at ophæve licensen.

Overdragelse
Licenstager må ikke overdrage, overføre, udleje, udlåne eller på anden måde overgive brugsretten til det licenserede til tredjemand uden forudgående skriftlige aftale med Film-Lab.

Teknisk support
Har du brug for support kan du skrive til support@nogensernoget.dk. Vi bestræber os på at besvare din mail indenfor 24 timer, men der kan gå længere tid.

Ændringer for vilkår
Ændringer af handelsbetingelserne vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Ændringerne vil kun gælde for bestillinger, som er blevet afgivet på eller efter den dato, hvor ændringerne i handelsbetingelserne træder i kraft.

Oplysning om klagemuligheder
Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os på info@nogensernoget.dk, hvis du vil indgive en klage. Hvis vi ikke kan opnå enighed, har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.